admin avatar

一键安装最新版或者指定版本的nodejs

🕥 by admin

 1. 安装/更新 最新长期支持版nodejs

  source <(curl -L https://nodejs-install.netlify.app/install.sh)
  

  安装/更新 最新当前发布版nodejs

  source <(curl -L https://nodejs-install.netlify.app/install.sh) -l
  

  安装/更新 指定版本nodejs

  source <(curl -L https://nodejs-install.netlify.app/install.sh) -v 14.12.0
  

  强制更新nodejs

  默认更新策略是已有版本和最新版本一样就不去更新, 要强制更新添加-f

  source <(curl -L https://nodejs-install.netlify.app/install.sh) -f
  

💘 相关文章

写一条评论